Spracúvanie osobných údajov v internetovom obchode www.zero.fit

 

 1. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 1. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom, ktorý uskutočňuje spracúvanie osobných údajov je obchodná spoločnosť: ELPROCOM s.r.o.,  so sídlom Studienka 416, 908 75 Studienka, IČO: 36 787 591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 46319/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Telefón: +421 904 837 901

E-mail: info@zero.fit

Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti dôsledne posúdil vznik povinnosti poveriť zodpovednú osobu, pričom dospel k záveru, že mu takáto povinnosť nevznikla. V prípade, pokiaľ by v budúcom období došlo k zmene v spracovateľských operáciách, ktoré by si vyžadovali poverenie zodpovednej osoby, jej  kontaktné údaje budú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa, v časti Kontakt.

 

 1. Aký je účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov?
Účel spracúvania Právny základ Doba spracúvania Rozsah spracúvaných osobných údajov
Objednávka v e-shope Plnenie záväzkov vyplývajúcich z objednávky tovaru a/alebo služieb v e-shope, vybavovanie reklamácií a/alebo uplatňovanie iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej objednávky. Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v zmysle ktorého je spracúvanie osobných údajov potrebné na účely plnenia zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 10 rokov odo dňa vybavenia objednávky. Podľa objednávkového formulára.
Registrácia a prihlasovací účet Správa a využívanie používateľského účtu za účelom zjednodušeného používania internetového obchodu a uskutočňovania objednávky tovaru z internetového obchodu Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorým je súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby, ktorý je udeľovaný prostredníctvom prejavenia záujmu o vytvorenie používateľského účtu zadaním e-mailovej adresy a požadovaného hesla Po dobu trvania používateľského účtu, najdlhšie však po dobu 10 rokov odo dňa posledného prihlásenia do používateľského účtu. Osobné údaje dobrovoľne zadané používateľom v rámci používateľského účtu, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie objednávky a pre doplnenie osobných údajov prihláseného používateľa do objednávkového formulára
Zasielanie newslettera

 

Informovanie dotknutých osôb, ktoré sa v predchádzajúcom období stali zákazníkom prevádzkovateľa, o prebiehajúcich akciách, zľavách, produktoch a pod. Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa 3 roky odo dňa uskutočnenia poslednej objednávky zákazníka E-mailová adresa, meno, priezvisko

 

 1. Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa?

Prevádzkovateľ realizuje spracúvanie osobných údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR , ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa, výlučne v prípadoch, kedy má prevádzkovateľ záujem na zasielaní newslettera o prebiehajúcich akciách, zľavách, produktoch, prípadne iných informácií zákazníkom. Cieľom takejto činnosti prevádzkovateľa je zabezpečiť informovanosť tých dotknutých osôb, ktoré už v predchádzajúcom období prejavili záujem o produkty prevádzkovateľa, a ktoré sa stali zákazníkom prevádzkovateľa. Takouto činnosťou prevádzkovateľ jednak poskytuje možnosť dotknutým osobám využiť zvýhodnené produkty prevádzkovateľa, a zároveň takáto činnosť napomáha k zvyšovaniu záujmu o produkty prevádzkovateľa.

 

 1. Komu osobné údaje poskytujeme?

Osobné údaje získané prostredníctvom internetového obchodu sú uchovávané v rámci činnosti externého dodávateľa – poskytovateľa hostingového priestoru webovej stránky: Studio TEM s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava

Správu a IT podporu internetového obchodu zabezpečuje obchodná spoločnosť: Studio TEM s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava

Prevádzkovateľ môže v súvislosti so zasielaním newslettera využiť aj služby softvérového riešenia dostupného na www.mailchimp.com. Osobné údaje sú v takomto prípade poskytované obchodnej spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 500 Atlanta, Georgia 30308, USA.

V súvislosti s plnením záväzkov prevádzkovateľa, ktoré mu vznikajú z uzatvorenej objednávky v e-shope sú osobné údaje zákazníka poskytované externému účtovníkovi: HODNOTAX s.r.o., Gessayova 18, 851 03 Bratislava

V súvislosti s doručovaním tovaru z e-shopu na základe vytvorenej objednávky sú osobné údaje poskytované nasledovným príjemcom:

 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča
 • Zásielkovňa s.r.o., Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava

 

 1. Uskutočňujeme prenos osobných údajov?

Osobné údaje získané prostredníctvom objednávkového formulára nie sú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

V prípade, kedy prevádzkovateľ využíva na zasielanie newslettera softvérové riešenie dostupné na www.mailchimp.com, dochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny. Obchodná spoločnosť, ktorá zabezpečuje prevádzku softvérového riešenia MailChimp  je členom Privacy Shield, čo znamená, že ide o prenos osobných údajov do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany.

Prevádzkovateľ, s výnimkou vyššie uvedenej spracovateľskej operácie, nerealizuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

 1. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Dotknutá osoba má pri spracúvaní osobných údajov nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, na základe ktorého má dotknutá osoba právo získať informáciu, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo na získanie ďalších bližších informácií o spracúvaní osobných údajov (čl. 15 GDPR)
 • Právo na opravu osobných údajov, na základe ktorého má dotknutá osoba právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. (čl. 16 GDPR)
 • Právo na zabudnutie (výmaz) osobných údajov, ktoré umožňuje dotknutej osobe u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Uplatnenie tohto práva podlieha splneniu podmienok podľa čl. 17 GDPR.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR.
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na základe ktorého je dotknutá osoba oprávnená namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré je založené na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach, a to za podmienok bližšie vymedzených v čl. 21 GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov, na základe ktorého je dotknutá osoba oprávnená získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, pokiaľ sú splnené podmienky podľa čl. 20 GDPR.
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na základe čl.6 ods. 1 psím. a) GDPR alebo na základe čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Takéto odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

 

 1. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov v rámci registračného formulára nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nedochádza k vzniku žiadnych negatívnych dôsledkov pre dotknutú osobu. Následkom neposkytnutia osobných údajov je obmedzená možnosť využívania niektorých častí webovej stránky prevádzkovateľa.

Poskytovanie osobných údajov v rámci objednávkového formulára e-shopu je zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s prevádzkovateľom platne uzatvoriť zmluvu, resp. objednávku tovarov a/alebo služieb.

Prostredníctvom osobných údajov dotknutej osoby nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

V prípade, pokiaľ má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa GDPR.

 

 

V Bratislave dňa 1. novembra 2019

 

ELPROCOM s.r.o.

Peter Procházka, konateľ